სიბრტყეზე მართკუთხა კოორდინატთა სისტემის დახასიათება