კანონზომიერების აღმოჩენის ხერხები რიცხვით მიმდევრობაში