განტოლების ამოხსნის დემონსტრირება სხვადასხვა მოდელის გამოყენებით